EXPERTISES

Deskundig  -  Onafhankelijk  -  Objectief

NPEO

Het Neuropsychologisch Expertise Onderzoek (NPEO) vindt plaats in opdracht van een instantie, doorgaans in het kader van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) of een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 
Bij een NPEO gaat het om een onafhankelijke en objectieve beoordeling van geleden mentale schade, bijvoorbeeld ten gevolge van een beroerte, ziekte of ongeluk.
De centrale vraag voor een NPEO is of testonderzoek cognitieve stoornissen aantoont. Indien dit het geval is, doen wij een aannemelijkheidsuitspraak over de vermoedelijke oorzaak en de waarschijnlijk gevolgen; de conclusies onderbouwen wij op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Zodra wij een opdracht met vraagstelling en dossierinformatie ontvangen, maken wij direct een onderzoeksafspraak met betrokkene. Op verzoek van opdrachtgever is het mogelijk het onderzoek bij mensen thuis af te nemen; dit kan in sommige situaties meerwaarde hebben.
Binnen 2 weken na de onderzoeksafspraak hebben wij de conceptrapportage of het concept deskundigenbericht (Rechtbank) gereed. De onderzoeksbevindingen worden op heldere wijze weergegeven en de door de opdrachtgever gestelde vragen worden gemotiveerd beantwoord. Alle test- en vragenlijstgegevens, als ook de geraadpleegde literatuur, worden als bijlagen toegevoegd.

Lees verder

Tarieven

De totale kosten voor een NPEO, van aanvraag t/m afsluiting, zijn afhankelijk van de hoeveelheid werktijd; deze varieert al naar gelang de dossieromvang, het onderzoekskader en de vraagstelling. Voor een standaard onderzoek bedraagt de gemiddelde tijdsinvestering 15-18 uur. Desgevraagd brengen wij vooraf een offerte uit.
Voor neuropsychologische activiteiten wordt een uurloon van € 150,00 aangehouden en voor ondersteunende (o.a. administratieve) werkzaamheden van € 75,00 p/u.
Indien het onderzoek niet op onze praktijk wordt uitgevoerd, worden de extra kosten verrekend op basis van € 0,59 per kilometer en € 75 p/u voor reistijd.
Expertise opdrachten zijn belast met 21% BTW; genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Richtlijnen

Expertises worden uitgevoerd volgens de 'Richtlijn voor neuropsychologische expertise NIP' (2016), het 'Addendum bij Hoofdstuk 3 Richtlijnen functieverlies NVN' (2013), de Raad voor de Rechtspraak, de Beroepscodes (NIP, NVO), de Algemene Standaard Testgebruik (AST) en de Gedragscode 2012. 
Voor zover er sprake is van uiteenlopende wetenschappelijke opvattingen aangaande een verklaring voor aangetoonde functiestoornissen, zoeken wij in eerste instantie aansluiting bij de betreffende thematische Richtlijnen van de sectie Neuropsychologie NIP: 'Traumatisch hersenletsel', 'Functieverlies', 'Beroerte', 'Depressie', 'Executieve Functieproblemen' en 'Neuropsychologische revalidatie'.
Daarnaast raadplegen wij de 'Richtlijnen database Neuropsychiatrische gevolgen van NAH' en zoeken wij wetenschappelijke ondersteuning in Pubmed-artikelen.

Neuropsycholoog

De expertiserend neuropsycholoog is mw. drs. M. Vlugter (1962), van beroep (klinisch) neuropsycholoog en orthopedagoog, in beide richtingen cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en sinds 2011 BIG geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog, herregistratie in 2016. Mw. Vlugter heeft ruim 15 jaar ervaring als gedragsdeskundige en werkte onder meer in Epilepsiecentrum Kempenhaeghe te Heeze, het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven, Psychologenpraktijk Oog te Eindhoven en sinds 2003 in haar eigen prakijk, in het Medisch Expertise Centrum (MECK) te Veldhoven.
Zij heeft als specifiek aandachtsgebied complexe neuropsychologische diagnostiek, waaronder Niet Aangeboren Hersenletsel, leer- en ontwikkelingsstoornissen (o.a. Dyslexie, ADHD). De laatste jaren richt zij zich tevens op begeleiding bij herstel.
Mw. Vlugter verrichtte sinds 2012 meer dan 120 neuropsychologische expertises, waarvan 15 voor Rechtbanken. Zij heeft in 2013 de specialisatieopleiding tot Gerechtelijk Deskundige (civiel- en bestuursrecht) succesvol afgerond en staat als zodanig geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).


 

 

  • Een beroerte; wat gebeurt er ?
Copyright 2018
NEURO-PSY | Provincialeweg 44 | 5503 HG VELDHOVEN